FBF - Vilkår

Vilkår

3. Vilkår for indehavelse og anvendelse af betalingsinstrumentet

3.1 Sikring mod misbrug
3.1.1 Betalingsinstrumentet skal opbevares forsvarligt, hvis det er et kort f.eks. i tegnebog eller i taske – aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med koden. Brugeren skal jævnligt sikre, at betalingsinstrumentet ikke er bortkommet.
3.1.2 Hvis betalingsinstrumentet bortkommer, skal det omgående meldes på telefon 70 11 23 45 (hele døgnet). Der skal i forbindelse med denne melding oplyses navn, adresse og cpr-nr. Det samme gælder, hvis brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til den til betalingsinstrumentet knyttede kode.
3.1.3 Forbrugsforeningen bekræfter spærringen af kortet ved særskilt brev eller e-mail med angivelse af dato og tid for meddelelsen.
3.1.4 Forbrugsforeningen sender automatisk et nyt betalingsinstrument/betalingskort. Der opkræves særskilt betaling for udstedelse af erstatningskort, jf. pkt. 9.1.2.

3.2 Ansvar for tab som følge af misbrug
3.2.1 Brugeren og medlemmet kan efter Lov om betalinger blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af betalingsinstrumentet.
3.2.2 Efter Lov om betalinger hæfter Forbrugsforeningen i forhold til brugeren og medlemmet for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af pkt. 3.2.3 - 3.2.8. Brugeren og medlemmet hæfter kun efter pkt. 3.2.4 - 3.2.8, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Dersom Forbrugsforeningen hæfter i medfør af pkt. 3.2. skal beløbet straks tilbagebetales medlemmet.
3.2.3 Brugeren og medlemmet hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at brugeren eller medlemmet har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte den udleverede kode (eller anden sikkerhedsforanstaltning), har undladt at anvende betalingsinstrumentet i overensstemmelse med betingelserne for udstedelse af og brug af dette eller har undladt at orientere Forbrugsforeningen, når brugeren eller medlemmet bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af betalingsinstrumentet.
3.2.4 Medmindre videregående hæftelse følger af pkt. 3.2.5 eller pkt. 3.2.8, hæfter brugeren og medlemmet med op til kr. 375,- for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende kode (eller anden sikkerhedsforanstaltning) er anvendt.
3.2.5 Medmindre videregående hæftelse følger af pkt. 3.2.8, hæfter brugeren og medlemmet med op til kr. 8.000,- for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis Forbrugsforeningen godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende kode (eller anden sikkerhedsforanstaltning) er anvendt, og
1) brugeren eller medlemmet har undladt at underrette Forbrugsforeningen snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet eller at koden (eller anden sikkerhedsforanstaltning) er kommet til en uberettigedets kendskab,
2) brugeren eller medlemmet med forsæt har overgivet koden (eller en anden sikkerhedsforanstaltning) til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af pkt. 3.2.8, eller
3) brugeren eller medlemmet ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
3.2.6 udgår
3.2.7 udgår
3.2.8 Brugeren og medlemmet hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende kode (eller anden sikkerhedsforanstaltning) er anvendt, og Forbrugsforeningen godtgør, at brugeren eller medlemmet har oplyst koden (eller anden sikkerhedsforanstaltning) til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren eller medlemmet indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
3.2.9 Uanset pkt. 3.2.4 – 3.2.8 hæfter Forbrugsforeningen for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at Forbrugsforeningen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden (eller anden sikkerhedsforanstaltning), eller at brugeren eller medlemmet af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Ligeledes hæfter Forbrugsforeningen for uberettiget anvendelse der finder sted når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af Forbrugsforeningens ansatte, agenter eller en enhed hvor Forbrugsforeningens aktiviteter er outsourcet eller ved disses passivitet eller i tilfælde hvor det som følge af Forbrugsforeningens forhold ikke har været muligt at foretage spærring efter punkt 3.1.
3.2.10 Uanset pkt. 3.2.4 -3.2.8 hæfter Forbrugsforeningen tillige, hvis samarbejdspartneren vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

3.3 Månedlig opgørelse og betaling af køb på betalingsinstrumentet  
3.3.1 Det skal på indmeldelsesblanketten angives, hvilket reg. nr. og konto nr. medlemmet ønsker at anvende til Betalingsservice. Ved anden betalingsform end Betalingsservice betales et gebyr, jf. pkt. 9.1.2. Ændring af betalingsform kan ske ved egen tilmelding til Betalingsservice via medlemmets pengeinstitut, netbank eller på foreningens hjemmeside. Den valgte betalingsform er først gældende, når det fremgår af det månedlige kontoudtog fra Forbrugsforeningen samt af betalingsoversigten fra Betalingsservice. Er der ikke betalt et forfaldent beløb fra den foregående opgørelsesperiode, er Forbrugsforeningen berettiget til at se bort fra tilmeldingen til Betalingsservice og kræve beløbet indbetalt straks.
3.3.2 Forbrugsforeningen udfærdiger efter 8. sidste bankdag i hver måned et kontoudtog over de bevægelser, der har været på medlemskontoen i den forudgående periode. Kontoudtoget fremsendes til medlemmet via Forbrugsforeningens online løsning ”Mit FBF” og kan af medlemmet ligeledes tillige tilgås fra Forbrugsforeningens applikation.  For medlemmer der tillige ønsker kontoudtog fremsendt på anden vis, herunder ved fremsendelse af kontoudtog med post eller pr. mail opkræves et gebyr, jf. pkt. 9.1.2.
3.3.3 Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner anført på kontoudtoget skal ske skriftligt til Forbrugsforeningen snarest muligt og senest inden 13 måneder fra medlemmets modtagelse af kontoudtoget.
3.3.4 Medlemmet har ret til tilbagebetaling af det fulde beløb for en gennemført betalingstransaktion, som er iværksat af eller gennem samarbejdspartneren, såfremt medlemmet eller brugeren ikke har godkendt det præcise beløb for betalingstransaktionen, og betalingstransaktionen oversteg det beløb, som medlemmet eller brugeren med rimelighed kunne forvente blandt andet under hensyn til dennes tidligere udgiftsmønster og betingelserne i nærværende aftale.
3.3.5 En anmodning om tilbagebetaling efter pkt. 3.3.4 skal være Forbrugsforeningen i hænde senest 8 uger efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion.
3.3.6 Forbrugsforeningen skal senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en anmodning efter pkt. 3.3.4, enten tilbagebetale hele transaktionsbeløbet eller begrunde et afslag på tilbagebetaling med angivelse af klagemuligheder.
3.3.7 Medlemmet betaler en periodes køb m.v. i henhold til kontoudtoget den 1. bankdag i måneden efter udsendelse af kontoudtog.
3.3.8 Reklamationer over varer og tjenesteydelser skal gøres gældende over for samarbejdspartneren.
3.3.9 Ved anvendelse af betalingsinstrumentet til postordrekøb og til køb på internettet, skal Forbrugsforeningen undlade at gennemføre en betalingstransaktion, eller hvis transaktionen er gennemført, straks tilbageføre denne, hvis det debiterede beløb er større end det, som er aftalt med samarbejdspartneren, hvis den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke er leveret eller hvis brugeren eller modtageren har udnyttet en lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare eller tjenesteydelse.
3.3.10  Forud for indsigelsen efter pkt. 3.3.9 skal brugeren forgæves have rettet henvendelse til samarbejdspartneren med krav om tilbagebetaling af udestående beløb eller levering af manglende varer eller tjenesteydelser. Indsigelsen skal gøres gældende snarest muligt efter at brugeren eller medlemmet er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med, at debitering er sket uretmæssigt.
3.3.11 Hvis brugeren eller medlemmet har gjort en indsigelse gældende efter pkt. 3.3.9 må Forbrugsforeningen kun debitere eller gendebitere kontoen, hvis Forbrugsforeningen kan godtgøre, at indsigelsen er uberettiget.

3.4 Navne- og adresseændringer
3.4.1 Navne- og adresseændring til beskyttet adresse skal skriftligt meddeles Forbrugsforeningen. Medlemsnummeret eller kortnummeret bedes opgivet ved enhver henvendelse til Forbrugsforeningen.

3.5 Ændring af vilkårene for anvendelse af betalingskortet m.v.
3.5.1 Forbrugsforeningen kan skriftligt ændre nærværende betalingsbestemmelser til ugunst for medlemmet og brugerne med 2 måneders varsel. Varsling, både over for medlemmer og brugere, kan ske i F-bladet, som sendes i et eksemplar til alle medlemmers husstande. Andre ændringer kan gennemføres uden varsel.
3.5.2 Medlemmet og brugerne skal i forbindelse med varsling om ændring af betalingsbestemmelserne gøres bekendt med, at medlemmet og brugerne anses at have accepteret ændringerne, såfremt medlemmet eller brugerne ikke inden ændringens ikrafttrædelsesdato meddeler Forbrugsforeningen, at ændringen ikke kan godkendes.
3.5.3 Medlemmet og brugerne skal i forbindelse med varsling om ændring af betalingsbestemmelserne ligeledes gøres opmærksom på, at medlemmet har ret til at opsige aftalen straks og vederlagsfrit, inden ændringernes ikrafttrædelsesdato.
3.5.4 Gives denne information ikke i forbindelse med varslingen, har ændringen ikke betydning i forhold til medlemmet eller brugerne.

3.6 Ophør af betalingsinstrumentaftalen
3.6.1 Medlemmet kan opsige betalingsinstrumentaftalen uden varsel. Såfremt medlemmet har været medlem i 6 måneder eller derunder betales et gebyr, jf. pkt. 9.1.2. En bruger, der ikke er medlem af Forbrugsforeningen, kan ligeledes opsige betalingsinstrumentaftalen i forhold til sig selv uden varsel.
3.6.2 Forbrugsforeningen kan opsige betalingsinstrumentaftalen med 2 måneders varsel.
3.6.3 Forbrugsforeningen kan endvidere ophæve betalingsinstrumentaftalen uden varsel i tilfælde af medlemmets eller en brugers betalingsstandsning/konkurs/gældssanering eller hvis medlemskab af Forbrugsforeningen ophører.
3.6.4 Såfremt medlemmet eller en bruger gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af betalingsinstrumentaftalen, kan Forbrugsforeningen uden varsel hæve denne.
3.6.5 Såfremt medlemmet ikke betaler rettidigt, og dette ikke skyldes fejl/systemnedbrud hos Forbrugsforeningen eller Nets Danmark A/S, kan medlemskontoen lukkes uden yderligere varsel. Medlemskontoen kan først genåbnes efter betaling af det skyldige beløb tillige med et beløb til dækning af de administrative omkostninger ved genåbning af kontoen jf. pkt. 9.1.2.
3.6.6 Ved ophør af betalingsinstrumentaftalen spærres definitivt for brug af betalingsinstrumentet, og Forbrugsforeningen kan forlange et eventuelt betalingskort tilbageleveret. Et betalingskort bør altid tilbageleveres overklippet.

Siden er sidst redigeret: 21-03-2018