FBF - Pris og gebyrliste

Pris og gebyrliste

9. Pris- og gebyrliste

9.1. Gebyrer og andre omkostninger
9.1.1 Forbrugsforeningens formål er i videst muligt omfang at virke til gavn for medlemmerne. Gebyrer og omkostninger i øvrigt ved benyttelse af betalingsinstrumentet søges derfor fastsat, således at de sammen med medlemskontingentet dækker omkostningerne forbundet med driften af systemet og den enkelte ydelse, som medlemmet og brugerne benytter. Medmindre andet er anført reguleres gebyrer og øvrige omkostninger alene i takt med de omkostninger, som Forbrugsforeningen afholder til drift af systemet og den enkelte ydelse. Som eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes personaleomkostninger, porto og generelle administrations-omkostninger.

9.1.2 Gebyrer:

Udstedelse af betalingsinstrument kr.  0,- 
Udstedelse af betalingsinstrument til husstandsmedlem kr. 50,-
Udstedelse af betalingsinstrument til erstatning kr. 50,-
Medlemskontingent, årligt kr. 132,-
Genindmeldelse indenfor 36 måneder kr. 250,-
Transaktionsgebyr ved køb eller tilbageførsel af køb, pr. transaktion kr. 0,-
Anden betalingsform end Betalingsservice, pr. opkrævning kr. 39,-
Afvisning/afmelding Betalingsservice
(medmindre dette skyldes fejl, som ikke kan tilskrives medlemmet)
kr. 100,-
Månedlige kontoudtog ved bevægelser kr. 0,-
Kontoudtog – bestilte kr. 25,-
BonusGuide – bestilt pr. stk. kr. 35,-
F-Bladet kr. 0,-
1. rykkergebyr kr. 100,-
Efterfølgende rykker kr. 100,-
Betaling for åbning af lukket konto kr. 50,-
Udmeldelsesgebyr ved medlemskab i 6 måneder eller derunder kr. 100,-
Ratekøbsaftale - ændring kr. 250,-


9.1.3 Såfremt betaling ikke sker rettidigt jf. pkt. 3.3.7 opkræves tillige rente, jf. rentelovens § 5 (morarente), for den yderligere kredit, der herved opnås. Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencerente med et tillæg på 8%. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

Siden er sidst redigeret: 01-07-2017