FBF - PIN kode

PIN kode

2. Betalingsinstrumentet og den personlige kode

2.1 Erhvervelse af betalingsinstrumentet
2.1.1 Betalingsinstrument kan kun udstedes ved indsendelse af skriftlig ansøgning på særligt ansøgningsskema.
2.1.2 Det er en betingelse for udlevering og anvendelse af betalingsinstrumentet, at kontohaveren er medlem af Forbrugsforeningen.
2.1.3 Betalingsinstrumentet er personligt og kan kun benyttes af den fysiske person, hvis navn er knyttet til betalingsinstrumentet. Hvis betalingsinstrumentet er et betalingskort skal brugeren straks ved modtagelsen af betalingskortet forsyne dette med sin underskrift (på bagsiden).
2.1.4 Samarbejdspartneren kan altid, som betingelse for accept af betalingsinstrumentet som betalingsmiddel, kræve et eventuelt betalingskort og anden legitimation forevist.

2.2 Brug af personlig kode
2.2.1 Med betalingsinstrumentet modtager brugeren en personlig kode, der kan være en PIN-kode, eller som kan være en kode der giver medlemmet mulighed for selv at danne en kode. Som sikring mod misbrug af betalingsinstrumentet skal koden holdes hemmelig for andre end brugeren. Betalingsinstrumentet kan i nogle tilfælde anvendes uden brug af nævnte kode.
2.2.2 Betaling med betalingsinstrumentet sker i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for betalingsinstrumentet, f. eks. ved at et betalingskort føres gennem betalingsterminalen, hvorefter koden indtastes. Betalingsordre til Forbrugsforeningen anses for modtaget på dette tidspunkt.
2.2.3 Betaling med betalingsinstrumentet kan også ske gennem teleterminal med brugerens kvittering ved underskrift på en papirnota. Betalingsordre til Forbrugsforeningen anses for modtaget på dette tidspunkt.
2.2.4 I tilfælde af systemnedbrud, der forhindrer betaling via betalingsterminal eller teleterminal, kan betalingsinstrumentet ikke anvendes til gennemførelse af betalinger.

2.3 Betalingsinstrument til familiemedlemmer af medlemmets husstand
2.3.1 Medlemmet kan få udstedt ekstra betalingsinstrument til et eller flere familiemedlemmer (ægtefælle, samlever og børn), der er fyldt 18 år, og som har samme bopæl som medlemmet. Begæring om udstedelse af et sådant kort skal underskrives af medlemmet og det familiemedlem, som betalingsinstrumentet ønskes udstedt til.
2.3.2 Betalingsinstrumentet udstedes til medlemmets konto og, hvis betalingsinstrumentet er et betalingskort, med familiemedlemmets navn præget på forsiden. Betalingsinstrumentet og den dertil knyttede kode sendes direkte til familiemedlemmet, som herefter er at betragte som bruger med hensyn til dette betalingsinstrument.
2.3.3 Alle opgørelser over køb på dette sendes til medlemmet, men familiemedlemmet og medlemmet hæfter solidarisk for betalingen.
2.3.4 Der betales et beløb, jf. pkt. 9.1.2, for udstedelse af et betalingsinstrument til et familiemedlem.
2.3.5 Betalingsinstrumentet til husstandsmedlemmet er at betragte som en skriftlig fuldmagt, som består, indtil medlemmet inddrager og destruerer betalingsinstrumentet samt giver meddelelse herom til Forbrugsforeningen. 

2.4 Kreditmaksimum
2.4.1 Der fastsættes for hver medlemskonto et kreditmaksimum efter en individuel kreditværdighedsvurdering (se pkt. 5). Kreditmaksimum, som er kr. 10.000,- med mindre andet er fastsat, oplyses ved fremsendelsen af betalingsinstrumentet.
2.4.2 Saldoen på kontoen må ikke overstige det fastsatte kreditmaksimum, hvilket gælder, uanset om der er knyttet et eller flere betalingsinstrumenter til medlemskontoen.

2.5 Gyldighedsperiode
2.5.1 Betalingsinstrumentet kan maksimalt være gyldigt i op til 6 år og kan kun anvendes til og med den udløbstermin, der er knyttet til betalingsinstrumentet.
2.5.2 Hvis betalingsinstrumentaftalen ikke opsiges, vil brugeren imidlertid inden udløbsdatoen få tilsendt et nyt betalingsinstrument med en ny udløbsdato.

2.6 Afvisning af betalingsinstrumentet som betalingsmiddel
2.6.1 Hvis betalingsinstrumentet spærres, f.eks. på grund af ophævelse/opsigelse af betalingsaftalen, betalingsinstrumentets udløb eller medlemmets optagelse i RKI-registret, vil betaling med betalingsinstrumentet automatisk blive afvist ved forsøg på anvendelse af betalingsinstrumentet.
2.6.2 Tilsvarende gælder, hvis den betalingstransaktion, der søges gennemført ved hjælp af betalingsinstrumentet, vil føre til overskridelse af det for medlemskontoen fastsatte kreditmaksimum.

2.7 Fortrydelsesret
2.7.1 Ifølge forbrugeraftaleloven kan du fortryde en aftale, hvis aftalen er indgået over internettet eller pr. brev.
2.7.2 Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du har fået de oplysninger, som du har krav på efter forbrugeraftaleloven. Disse oplysninger indgår i Forbrugsforeningens betalingsbestemmelser og indmeldelsesblanket og er bl.a. oplysninger om fortrydelsesretten og betingelserne for at gøre brug af betalingsinstrumentet fra Forbrugsforeningen.
2.7.3 Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, eller dagen efter Kr. Himmelfartsdag, udskydes fristen til den førstkommende hverdag.
2.7.4 Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftalen om medlemskab opsiges efter de almindelige regler i pkt. 3.6.
2.7.5 Hvis du vil bruge din fortrydelsesret, skal du snarest og inden fristens udløb sende en mail til Forbrugsforeningen, fbf@forbrugsforeningen.dk. Du kan også vælge at sende et brev til Forbrugsforeningen på adressen Knabrostræde 12, 1210 København K. Du kan sende brevet anbefalet, hvis du vil sikre bevis for, at du har sendt brevet inden for fristen. 
2.7.6 Hvis du udnytter din fortrydelsesret i forbindelse med din indmeldelse i Forbrugsforeningen og f.eks. bestilling af husstandskort, skal du tilbagelevere det, som du har modtaget.
2.7.7 Fortrydelsesretten ved finansielle tjenesteydelser (f.eks. køb ved brug af betalingsinstrumentet) gælder ikke, hvis aftalen efter din udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt både af Forbrugsforeningen og af dig.
2.7.8 Hvis du udnytter fortrydelsesretten i forbindelse med anvendelse af betalingsinstrumentet til køb, skal du tilbagelevere det, som du har modtaget fra Forbrugsforeningen. Hvis du har udnyttet kreditmuligheden, skal det lånte beløb tilbagebetales.

Siden er sidst redigeret: 01-07-2017