FBF - Brug af personlige oplysninger

Brug af personlige oplysninger

6. Behandling og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v.

6.1 De i ansøgningsskemaet givne oplysninger tillige med eventuelt supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af betalingsinstrumentet opbevares af Forbrugsforeningen, så længe aftalen består. Det drejer sig navnlig om navn, adresse, cpr-nr., økonomiske oplysninger samt medlemskab af faglig organisation.

6.2 Det er en betingelse for fortsat medlemskab af Forbrugsforeningen, at Forbrugsforeningen kan behandle, videregive og udveksle/indhente oplysninger som beskrevet i betalingsbestemmelserne.

6.3 Oplysninger om cpr-nr. bruges i forbindelse med indhentelse af oplysninger fra cpr-registrets adresseoplysninger for at sikre en opdatering i adressekartoteket.

6.4
Oplysningerne om navn, adresse og cpr-nr., anvendes af Forbrugsforeningen i forbindelse med opgørelse af køb, udfærdigelse af breve og årlig indberetning til SKAT om renter og gæld/tilgodehavender for medlemmerne. Cpr-nummeret vil desuden blive brugt af Forbrugsforeningen til at afgive eventuelle oplysninger efter reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge.

6.5
Forbrugsforeningen videregiver oplysninger til Nets Danmark A/S og SDC A/S med henblik på gennemførelse af betalingstransaktioner. Forbrugsforeningen kan udveksle oplysninger med kreditoplysningsbureauer godkendt af datatilsynet. Forbrugsforeningen kan foretage indberetning af misligholdelse af ordningen til disse kreditoroplysningsbureauer.

6.6
Forbrugsforeningen udveksler oplysninger med min medlemsberettigede organisation om fortsat medlemskab. Mellem Forbrugsforeningen og min medlemsberettigede organisation indsamles, behandles, registreres, opbevares og udveksles desuden data om den optjente bonus fra samarbejdspartnerne med henblik på at vurdere og optimere medlemmernes interesser i bred forstand. Medlemsberettiget organisation kan optrykkes/vises på betalingsinstrument, være tilgængeligt og vises for medlemmet ved brug af Forbrugsforeningens applikation til smartphones og tablets og på ”Mit FBF”, samt i forbindelse med fremsendelse af kontoudtog og øvrige skrivelser fra Forbrugsforeningen som fremsendes direkte til medlemmet. Manglende samtykke hertil eller tilbagekaldelse af samtykke vil medføre ophør af medlemskab.

6.7
Ved gennemførelse af køb registreres betalingsinstrumentets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af betalingsinstrumentet, og hvor betalingsinstrumentet har været benyttet. Samarbejdspartneren sender disse oplysninger til Forbrugsforeningen via DK forretningsnummeret. Oplysningerne opbevares hos Forbrugsforeningen til brug for gennemførelse af betalingstransaktioner, korrektioner, retslig inkasso, eller når dette er hjemlet ved lov.

6.8
De i 6.1 og 6.5 nævnte oplysninger anvendes tillige af Forbrugsforeningen i forbindelse med forhøjelse af kreditmaksimum eller indgåelse af ratekøbsaftale eller ændring i samme.

6.9
Ved overgivelse af skyldige beløb til retslig inkasso gives meddelelse om navn, adresse, cpr-nr. og skyldigt beløb til Forbrugsforeningens advokat eller et inkassobureau.

6.10
Forbrugsforeningen forbeholder sig ret til at indberette medlemmet til et kreditoplysningsbureau. Medlemmet vil modtage underretning, såfremt dette sker.

6.11
Oplysninger om betalingstransaktioner opbevares i 5 år. Oplysninger i øvrigt opbevares i 5 år efter ophør af medlemskab.

Siden er sidst redigeret: 21-03-2018